Legislatívne dokumenty

Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike Zákon o digitálnom vysielaní č. 220/2007 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z.

Pripravuje sa: