logo VUS

Application procedure

Placing an order:

sa predkladá ľubovoľná forma žiadosti, v ktorej žiadateľ uvedie:

Žiadosť na vykonanie skúšok predloží žiadateľ v písomnej forme osobne, elektronickou poštou alebo faxom.

Pri zadávaní zákazky v oblasti posudzovania prijímačov DVB-T sa predkladá tlačivo žiadosti o udelenie povolenia na používanie loga “Vhodné pre slovenské DVB-T“.

Pri zadávaní zákazky na overovanie zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom sa predkladá žiadosť na formulári. Druh žiadosti závisí od toho, o aké overenie sa jedná (overenie typu alebo overenie jednotlivého prostriedku). Po vyplnení (časť 1 až 5) a podpísaní je potrebné žiadosť doručiť do Výskumného ústavu spojov.

Overenie jednotlivého prostriedku

Postup pri overovaní jednotlivého prostriedku:

Overenie typu

Postup pri overovaní typu: