Tvorba metodík a normalizačných dokumentov

Naše aktivity zameriavame aj na oblasť praktického merania a skúšobníctva. Vypracúvame metodiky na meranie pokrytia územia i obyvateľstva rádiovými signálmi rôznych vysielacích systémov. Okrem toho sa zaoberáme aj postupmi hodnotenia parametrov prijímacích zariadení digitálnej televízie a ich posudzovania z hľadiska ich vhodnosti pre slovenský trh.

Viaceré naše výstupy boli schválené ako normalizačné dokumenty a vydané v SÚTN ako technické normalizačné informácie (TNI).

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 134 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.

Aktuálne riešené projekty

Referenčné projekty