Informácie o overovaní zhody technických zabezpečovacích prostriedkov

Výskumný ústav spojov, ako osoba autorizovaná Národným bezpečnostným úradom SR, vykonáva overovanie zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s príslušným bezpečnostným štandardom v súlade so Skúšobným postupom č. 1/2011. Tento skúšobný postup upravuje minimálny rozsah požiadaviek na systémy a komponenty technických zabezpečovacích prostriedkov určených na ochranu utajovaných skutočností.

Overovanie zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom sa vykonáva v súlade s nasledujúcimi normami: