logo VUS
uk

Požiadavky na predloženie sprievodných podkladov

Spolu so žiadosťou o udelenie povolenia na používanie loga "Vhodné pre slovenské DVB-T/-T2" je žiadateľ povinný do VÚS, n.o. Banská Bystrica predložiť nasledujúce podklady:

 1. Dokumentácia:

  • Technická špecifikácia - vypracovaná v zmysle TNI 36 7554:2015
  • Vyhlásenie o zhode z hľadiska elektrickej bezpečnosti
   Pozn.: V prípade, že žiadateľ toto vyhlásenie nemá k dispozícii, VÚS na základe žiadosti vykoná skúšky zariadení potrebné na jeho vydanie.
  • Vyhlásenie o zhode z hľadiska EMC
  • Návod na použitie - v slovenskom jazyku
  • Protokoly o skúške parametrov uvedených v TNI 36 7554:2015, vypracované vlastnými alebo externými laboratóriami.
   Pozn.: V prípade, že žiadateľ tieto protokoly nemá k dispozícii, VÚS tieto skúšky vykoná, resp. zabezpečí.
  Podľa uváženia môže žiadateľ dodať aj iné relevantné podklady, použiteľné pri posudzovaní zariadenia.
 2. Vzorka zariadenia:

  V špecifických prípadoch, keď je splnenie požiadaviek TNI 36 7554 vierohodne dokumentované v dodaných písomných podkladoch, a keď je dodanie vzorky problematické napr. s ohľadom na jej veľkosť a množstvo na slovenskom trhu, je možné po dohode od požiadavky na dodanie vzorky zariadenia odstúpiť.

  Dodaná vzorka musí vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:

  • musí mať nezmazateľne vyznačené identifikačné znaky (výrobcu, typ, sériové číslo a pod.),
  • musí byť funkčná a nesmie mať známky vonkajšieho poškodenia,
  • plomby skúšanej vzorky nesmú byť poškodené.