Meranie hluku

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, v oblasti merania hluku vykonáva:
Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti je v oblasti merania hluku vybavené: