Elektrická bezpečnosť

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, vykonáva skúšky elektrickej bezpečnosti nasledovného okruhu zariadení:

Laboratórium vykonáva aj odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.

Špeciálne vybavenie pracoviska

Výskumný ústav spojov je vybavený klimatickou komorou, ktorá je určená na klimatické skúšky v rozsahu:

Súvisiace odkazy