logo VUS
uk

Certifikáty a osvedčenia

Osvedčenie SNAS o akreditácii č. S - 120 na výkon skúšok elektromagnetickej kompatibility elektrických a elektronických zariadení, skúšok a expertných meraní rádiových zariadení a komponentov na prenos vysokofrekvenčného signálu, merania úrovne elektromagnetického poľa a úrovne ožiarenia elektromagnetickými vlnami, merania emisie a expozície hluku v životnom a pracovnom prostredí, skúšok elektrickej bezpečnosti elektrických a elektronických zariadení a komponentov podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia.

Príloha k osvedčeniu SNAS o akreditácii č. S - 120 - rozsah platnosti

Osvedčenie SNAS o akreditácii č. K - 061 na výkon kalibrácie meradiel elektrického jednosmerného a striedavého prúdu a napätia, meradiel elektrického odporu, elektrickej kapacity, vysokofrekvenčného tlmenia, vykokofrekvenčného výkonu a meradiel frekvencie podľa rozsahu akreditácie.

Príloha k osvedčeniu SNAS o akreditácii č. K - 061 - rozsah platnosti

Potvrdenie NBÚ o priemyselnej bezpečnosti - dôverné vydané podľa § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhlas Národného bezpečnostného úradu s autorizáciou č. 2/2021 podľa § 59 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie overovania zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj - vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako správnym orgánom príslušným podľa ustanovenia § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.