člen

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT

SLOVAK ELECTROTECHNIC SOCIETY

 

—————— O nás ——————

 Postavenie SES

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (ďalej len SES) pôsobí ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a je dobrovoľnou, nezávislou  a nepolitickou organizáciou. SES pôsobí na území Slovenskej republiky, sídlom Rady SES je Banská Bystrica. SES je samostatnou právnickou osobou.

V SES obhajujeme a zastupujeme profesionálne záujmy našich členov a ich združení a vytvárame podmienky na realizáciu odborných záujmov vo všetkých oblastiach elektrotechniky a v súvisiacich odboroch.. Vykonávame najmä osvetovú činnosť, poradenskú činnosť, získavanie a výmenu informácií vo svojej odbornosti. Organizujeme odborné podujatia, z ktorých sú publikované informácie vo forme, zborníkov, učebných textov a odborných článkov.

Vo svojej činnosti spolupracujeme najmä s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvom školstva SR, Slovenským ústavom technickej normalizácie, Zväzom elektrotechnického priemyslu SR, Fórom pre komunikačné technológie (CTF), Združením Partnerstvá pre prosperitu, Technickými univerzitami v Bratislave, v Košiciach a v Žiline a niektorými partnerskými organizáciami zo ZSVTS.

Od októbra 2005 je SES aj súčasťou Spoločnej platformy elektrotechnických, elektronických a IT združení (SPEEIZ). Cieľom združení organizovaných v spoločnej platforme SPEEIZ je vytvoriť priestor pre užšiu vzájomnú spoluprácu na adresnú výmenu informácií, spojiť a koordinovať svoje sily pri riešení spoločných problémov.

 
 Z histórie SES

SES je od roku 1990 nástupníckou organizáciou po Slovenskom výbore Elektrotechnickej spoločnosti Československej vedecko-technickej spoločnosti. Je jedným zo spoluzakladajúcich členov Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Predsedom SES bol od roku 1990 doc. Karol Černík, CSc. z Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorý úspešne vykonával túto funkciu do roku 1997. Doc. Černík bol výraznou osobnosťou. Dokázal pozdvihnúť úroveň našej organizácie nielen v rámci SR, ale aj v zahraničí. Stali sme sa členmi medzinárodnej organizácie EUREL, nadviazali sa osobné kontakty s predsedami národných elektrotechnických spoločností v Rakúsku, Poľsku, ale najmä sa získala podpora renomovaných firiem a organizácií v SR. Z jeho iniciatívy bola zriadená aj Cena Jozefa Murgaša.

Po doc. Černíkovi od roku 1997 krátko vykonával funkciu predsedu SES prof. Ing. Ladislav Jurišica, CSc. rovnako z EF SVŠT.  Po jeho odchode z funkcie bohužiaľ postupne zanikla aj pobočka SES na EF SVŠT v Bratislave, ktorá v prvých rokoch mala významný podiel na činnosti našej odbornej spoločnosti.

Od roku 1998 do mája 2002 bol predsedom Ing. Jozef Jančík, ktorý v spolupráci s MŠ SR rozvíjal v rámci odbornej skupiny SES Informatika najmä prácu s mládežou organizovaním stredoškolskej odbornej činnosti, letnej školy mladých programátorov a súťaží ZENIT.

Od roku 2002 do roku 2014 bol predsedom SES Ing. Vladimír Murín z Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica, kde bolo presunuté aj sídlo spoločnosti.

Od mája 2014 je predsedom SES Ing. Ján Tuška z Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

Zlúčením so Slovenskou vedecko-technickou spoločnosťou spojov SVTS-S po podpísaní dohody predsedov oboch spoločností v Bratislave 7.6.2005 vznikla v rámci SES odborná skupina Telekomunikácie a pošta.

 

copyright VUS 2016