člen

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT

SLOVAK ELECTROTECHNIC SOCIETY

 

—————— Cena Jozefa Murgaša ——————

 Propozície súťaže

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlasujú od roku 1997 (cena za rok 1996) v spolupráci s partnermi - Fórum pre komunikačné technológie, Výskumný ústav spojov, n. o. a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského každoročne súťaž o Cenu Jozefa Murgaša za príslušný rok.

Cena Jozefa Murgaša je určená  na podporu rozvoja elektronických komunikácií na Slovensku a tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov slovenských vysokých škôl. Udelenie „Ceny“ je spojené s finančným ohodnotením.

Cena Jozefa Murgaša sa udeľuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa telekomunikácií. Slávnostné odovzdanie Ceny Jozefa Murgaša sa uskutočňuje ako súčasť osláv Svetového dňa telekomunikácií.

Cena Jozefa Murgaša je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov ako aj študentov vysokých škôl, ktorí prispievajú k rozvoju sietí a služieb elektronických komunikácií a ich aplikácií v národnom hospodárstve Slovenska.

Cena Jozefa Murgaša sa udeľuje v dvoch kategóriách:

a) Kategória „mladí vedeckí a technickí pracovníci“

Udeľuje sa za aktuálny prínos k rozvoju sietí a služieb elektronických komunikácií a ich aplikácií v roku, za ktorý sa cena udeľuje, ktorý spočíva vo vytvorení alebo implementácii nových teórií, metód, postupov, technických riešení alebo technológií.

Uchádzač o Cenu Jozefa Murgaša v kategórii mladí vedeckí a technickí pracovníci“ musí splniť nasledovné podmienky:

-          dosiahnutý vek najviac 35 rokov v roku, za ktorý sa cena udeľuje

-          zaslanie príslušnej vyplnenej prihlášky do súťaže, vrátane požadovaných elektronických príloh podľa pokynov uvedených v prihláške.

b) Kategória „študenti vysokých škôl“

Udeľuje sa za doktorandskú alebo diplomovú prácu s témou zameranou na elektronické komunikácie alebo informatiku, obhájenú v roku za ktorý sa cena udeľuje.

Uchádzač o Cenu Jozefa Murgaša v kategórii „študenti vysokých škôl“ musí splniť nasledovné podmienky:

-          študent slovenskej vysokej školy v roku, za ktorý sa cena udeľuje,

-          zaslanie príslušnej vyplnenej prihlášky do súťaže, vrátane požadovaných elektronických príloh podľa pokynov uvedených v prihláške.

Prihlášku do súťaže o Cenu Jozefa Murgaša pre kategóriu „mladí vedeckí a technickí pracovníci “zasiela samotný uchádzač. V prípade, ak v súťaži reprezentuje organizáciu (podnik, vysoká škola a pod.), jeho prihlášku schvaľuje podpisom aj zodpovedný pracovník danej organizácie (vedúci pracoviska uchádzača).

Prihlášku do súťaže o Cenu Jozefa Murgaša pre kategóriu „študenti vysokých škôl “schvaľuje a zasiela so súhlasom študenta zodpovedný pracovník vysokej školy, v ktorej študent v roku za ktorý sa cena udeľuje študoval.

Súťažiacim, ktorí sa umiestnia v jednotlivých kategóriách na 1. mieste, bude udelený diplom a finančná odmena vo výške 400 Eur. Súťažiacim umiestneným na 2. mieste bude udelený diplom a finančná odmena vo výške 200 Eur. Ostatní súťažiaci dostanú potvrdenie o účasti v súťaži.

Organizátori súťaže majú právo pri nedostatočnej kvalite prihlásených prác neudeliť Cenu Jozefa Murgaša, alebo pri menšom počte ako 3 prihlásené práce v danej kategórii súťaž zrušiť.

 CJM za rok 2019 - pripravuje sa
Laureát:  
Ocenená práca:  

Dokumenty:

 

 CJM za rok 2018

Cena nebola udelená

CJM za rok 2017

Laureát: doc. Ing. Petr Počta, PhD,  Žilinská univerzita
Ocenená práca:

Subjective and Objective Measurement of the Intelligibility of Synthesized Speech Impaired by the Very Low Bit Rate Stanag 4591 Codec Including Packet Loss

Dokumenty:

diplom: (.jpg)    ocenená práca (.pdf)

CJM za rok 2016

Laureát: Ing. Milan Kellovský,  Slovenská technická univerzita Bratislava
Ocenená práca: The Optimal sizing of HSS Database in IMS

Dokumenty:

diplom: (.jpg)    ocenená práca (.pdf)

CJM za rok 2015

Laureát: Ing. Ján Papaj, PhD,  Katedra elektroniky a multimediálnych komunikácií, Technická univerzita Košice
Ocenená práca: Cooperation between Trust and Routing Mechanisms for Relay Node Selection in hybrid MANET-DTN

Dokumenty:

diplom: (.jpg)    ocenená práca:  (.pdf)

 CJM za rok 2014

 Cena nebola udelená.

 CJM za rok 2013

Laureát: Ing. Samuel Bucko,  Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita Košice
Ocenená práca: Komunikácia ochrán v elektrických staniciach pomocou protokolu IEC 61850

Dokumenty:

diplom: (.jpg)    ocenená práca:  (.pdf)
Foto:

 CJM za rok 2012

Laureát: Ing. Tibor Mišuth ,  Ústav telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
Ocenená práca: Aplikácia systémov hromadnej obsluhy v IP sieťach

Dokumenty:

diplom:  (.pdf)    ocenená práca:  (.pdf)
Foto:

 CJM za rok 2011

Laureát: Ing. Peter Brída, PhD, Katedra telekomunikácií a multimédií, Žilinská univerzita v Žiline
Ocenená práca: Indoor Positioning System Designed for User Adaptive Systems

Dokumenty:

diplom:  (.pdf)    ocenená práca:  (.pdf)
Foto:

 CJM za rok 2010
Laureát: Ing. Roman Berešík, Katedra elektroniky, Akadémia ozbrojených síl generála  M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Ocenená práca: Hodnotenie mikro-elektromechanických akcelerometrov na bezdrôtové monitorovacie aplikácie

Dokumenty:

diplom:  (.pdf)    ocenená práca:  (.pdf)
Foto:

 CJM za rok 2009
Laureát: Ing. Norbert Majer, PhD, Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica
Ocenená práca: Zlepšenie parametrov prenosu v rádiových sieťach s viaccestným šírením signálov

Dokumenty:

diplom:  (.pdf)   ocenená práca:  (.pdf)
Foto:

 CJM za rok 2008
Laureát: Ing. Jozef Kabáč, ELKOND, Trstená
Ocenená práca: Analýza prenosových vlastností telekomunikačných káblov pre digitálne účastnícke prípojky xDSL

Dokumenty:

diplom:  (.pdf)   ocenená práca:  (.pdf)

 CJM za rok 2007
Laureát: Doc. Ing. Róber Hudec, PhD, Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity
Ocenená práca: Adaptívne signálovo-závislé L-filtre potláčajúce zmiešané šumy v obrazoch

Dokumenty:

diplom:  (.pdf)
Foto:

 CJM za rok 2006
Laureát: Ing. Jana Filanová, PhD, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Ocenená práca: Využitie evolučných stochastických algoritmov pri videokonferencii

Dokumenty:

diplom:  (.pdf)   ocenená práca:  (.pdf) 
Foto:

    

 CJM za rok 2005
Laureát: Ing. Jozef Pallo, Nenad Markovič, ELKOND, Trstená
Ocenená práca: Telekomunikačné káble s dynamickým systémom ochrany proti vlhkosti

Dokumenty:

diplom  (.pdf)   ocenená práca  (.pdf)
Foto:

 CJM za rok 2004

 Cena v tomto roku nebola udelená.

 CJM za rok 2003
Laureát: Ing. Martin Šuták, GiTy Slovensko
Ocenená práca: Použitie videokonferenčných služieb na podporu vzdelávania

Dokumenty:

diplom:   (.doc) ocenená práca: 

 CJM za rok 2002
Laureát: Ing. Jozef Chovan, Medzinárodné laserové centrum pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Ocenená práca: Performance analysis of an optical CDMA system with non-ideal optical hard-limiters

Dokumenty:

ocenená práca: 
 CJM za rok 2001
Laureát: Ing. Pavel Segeč, Fakulta riadenia a informačných systémov Žilinskej univerzity
Foto:

 CJM za rok 2000
Laureát:

Ing. Pavol Vilinský a Ing. Ján Badiar, TESLA Liptovský Hrádok

 CJM za rok 1999
Laureát:

Ing. Dana Prekopová, Globtel

 CJM za rok 1998
Laureát:

Ing. Jaroslav Polec, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 CJM za rok 1997
Laureát:

Ing. Marián Babjak, Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš

 CJM za rok 1996
Laureát: Ing. Ján Tkáč, Slovenské telekomunikácie
 

copyright VUS 2016