logo VUS
uk

Štatistika

ilustračný obrázok

VÚS zabezpečuje pre Ministerstvo dopravy SR (MD SR) štatistiku elektronických komunikácií podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.

Odborná činnosť sa zameriava na:

Štatistické zisťovanie vykonávané VÚS, n.o. je zaradené do Programu štátnych štatistických zisťovaní a stáva sa tak pre vymedzený okruh spravodajských jednotiek záväzné z hľadiska povinnosti poskytnúť údaje. Spravodajská povinnosť pre spravodajskú jednotku vznikne vtedy, keď je vyzvaná k vyplneniu príslušných štatistických formulárov. Uvedené dôverné údaje sú chránené podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby MDV SR. Za ich ochranu zodpovedá MD SR a VÚS.

Zisťovania sú vykonávané podľa schválených štatistických formulárov. Spolu s metodickými pokynmi a vysvetlivkami určenými pre spravodajské jednotky si ich môžete stiahnuť tu:

Elektronický zber údajov (vstup do systému)


Stručný návod na prácu so systémom elektronického zberu štatistických údajov

Prezentácia výsledkov štatistických zisťovaní

Výsledky štatistických zisťovaní o stave a vývoji sektora elektronických komunikácií sú uvedené na webovej stránke MD SR.

Lepšiu orientáciu v problematike štatistiky elektronických komunikácií ponúka Anglicko - slovenský glosár odborných termínov pre štatistiku elektronických komunikácií pdf dokument

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 126 vus alebo na e-mailovej adrese Jan.Tuska@vus.sk.