logo VUS
uk

Profil spoločnosti

ilustračný obrázok

Výskumný ústav spojov, n. o. (VÚS), inštitút elektronických komunikácií, je významným pracoviskom vedecko-technického rozvoja pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb na Slovensku. VÚS rieši projekty aplikovaného výskumu a vývoja v oblastiach elektronických komunikácií, informatizácie spoločnosti, inteligentných dopravných služieb a poštových služieb. VÚS prostredníctvom kvalitne vybavených akreditovaných laboratórií poskytuje skúšanie a špeciálne merania pre rôzne subjekty, ako aj metrologické služby. Široký rozsah aktivít zahŕňa aj technickú normalizáciu a ďalšie vedecko-technické služby zamerané na frekvenčné plánovanie, štatistické zisťovania, poradenské služby, posudzovanie zhody a iné činnosti.

VÚS je poprednou výskumnou inštitúciou, ktorá realizuje kľúčové činnosti pre orgány štátnej správy a regulácie v sektore elektronických komunikácií. Výsledky projektov riešených vo VÚS pre Ministerstvo dopravy SR (MD SR) vo významnej miere prispievajú k tvorbe koncepčných, strategických a rozvojových dokumentov, príprave novej legislatívy, formovaniu politiky štátu v oblasti elektronických komunikácií a k jej realizácii v SR. Okrem toho VÚS poskytuje v oblasti regulácie technickú podporu pre Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Ďalej VÚS poskytuje technické služby pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí a poskytovateľov elekronických komunikačných služieb.

Hlavným cieľom VÚS je pružne reagovať na rýchly technický rozvoj a uspokojovať rastúce potreby či požiadavky zákazníkov v štátnej i súkromnej sfére.