logo VUS
uk

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

ilustračný obrázok

Výskumný ústav spojov, n. o., (VÚS) ako povinná osoba podľa § 2, odsek 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), poskytuje len informácie o svojej činnosti podľa § 3, odsek 2.

Žiadosti o poskytnutie informácií môžu byť podané písomne

Opravný prostriedok podľa §19 zákona možno podať písomne na uvedenej adrese.

Pri poskytovaní informácií sa Výskumný ústav spojov riadi