Slovenská elektrotechnická spoločnosť

www.ses.vus.sk

 

člen

 

—————— Aktuality 2005 ——————

 Udelenie ocenení členom SES

9.12.2005, Bratislava

Na rokovaní Rady ZSVTS v Bratislave boli odovzdané ocenenia členom SES:

  • strieborná medaila ZSVTS: Prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.

  • strieborná medaila ZSVTS: Doc. Ing. Ján Klima, CSc.

Stretnutie zástupcov SPEEIZ

 

6.12.2005

Na stretnutí zástupcov spoločnej platformy SPEEIZ pristúpili k iniciatíve:

 Rokovanie RadySES
  9.11.2005

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Za člena Rady bol kooptovaný Ing. Róbert Martinko.

Konferencia „ZSVTS, história, súčasnosť a perspektívy“

7.11.2005, Bratislava

ZSVTS usporiadala pod záštitou prezidenta SR pri príležitosti 15. výročia vzniku slávnostnú konferenciu „ZSVTS, história, súčasnosť a perspektívy“ a udeľovanie ocenení osobnostiam vo vede a technike v rámci Týždňa vedy Európskej únie.

Predseda SES Ing. Vladimír Murín bol ocenený Plaketou k 15. výročiu vzniku ZSVTS.

 Návšteva veľtrhov Invex a Digitex 05 Brno, Česká republika
  26.10.2005

Pobočka SES pri Výskumnom ústave spojov usporiadala autobusový zájazd na uvedené veľtrhy.

 SES sa stala členom SPEEIZ
  11.10.2005

Slovenská elektrotechnická spoločnosť sa stala členom Spoločnej platformy  elektrotechnických,  elektronických a IT združení (SPEEIZ), ktorú inicioval Zväz elektrotechnického priemyslu. Cieľom združení organizovaných v SPEEIZ je vytvoriť priestor pre užšiu vzájomnú spoluprácu na adresnú výmenu informácií, spojiť a koordinovať svoje sily pri riešení spoločných problémov. Členovia SPEEIZ nevytvárajú žiadnu novú štruktúru. Zakladacia listina platformy bola podpísaná na veľtrhu ELO-SYS v Trenčíne 11.102005. Členmi platformy sú:

Ďalšie informácie v článku Ing. Vladimíra Kesegha: SLOVENSKO: Elektrotechnické cechy spoločne

 SES sa zlúčila s SVTS-spojov
  7.6.2005

Predsedovia Slovenskej elektrotechnickej spoločnostiSlovenskej vedeckotechnickej spoločnosti spojov podpísali dohodu o zlúčení oboch spoločností v Bratislave 7. 6. 2005. Podpísaním tejto dohody sa SVTS-spojov začleňuje do SES podľa platných stavov SES ako Odborná skupina s názvom „Telekomunikácie a pošta“. Vedúcim tejto odbornej skupiny sa stáva doterajší predseda SVTS-spojov Ing. Róbert Martinko.

 28. medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa telekomunikácií 2005
  25.5..2005, Bratislava, Technopol

Názov: Vytváranie rovnoprávnej informačnej spoločnosti:  čas konať

Hlavné témy:

1.     Stratégia rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku v kontexte revízie Lisabonskej stratégie Európskej únie.

2.     Zabezpečenie informačnej a komunikačnej infraštruktúry na rozvoj elektronických služieb verejnej správy.

3.     Elektronické služby verejnej správy a vzdelávanie podporujúce rozvoj znalostnej ekonomiky na Slovensku.

 Vyhodnotenie činnosti OS ZSVTS za rok 2004
  29.4.2005

V hodnotení odborných spoločností ZSVTS sa SES umiestnila v roku 2004 na 6. mieste.

 Projekt EU Matching a verejné obstarávanie v Európe - Kooperačné podujatie, INTEL 2005
  10.4.2005

Euro info centrum Bratislava

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania účasťou na projekte EU Matching umožňuje podnikateľom zo Slovenska efektívny prístup k informáciám o verejnom obstarávaní z celej EÚ. Projekt realizuje prostredníctvom Euro info centra, ktoré je súčasťou oficiálnej siete na podporu podnikania Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel Európskej komisie.

Hlavnými cieľmi projektu EÚ Matching sú okrem zjednodušenia prístupu k oznamom o verejnom obstarávaní aj podpora prieniku malých a stredných podnikov na nové trhy a posilnenie spolupráce MSP v rámci spoločného trhu Európskych spoločenstiev. Tieto ciele projektu chce Euro info centrum naplniť zabezpečením účasti slovenských podnikateľov na medzinárodných výstavách v Európe a poskytovaním služby automatizovaného zasielania oznamov o verejnom obstarávaní.

 Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2004
  24.2.2005

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlasujú súťaž  o „CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2004“.

Podmienky súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2004: (.pdf)

 Rokovanie RadySES
  23.2.2005

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES.

 

Kalendár udalostí

 

Partneri

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

    

 

copyright VUS 2012