Digitálna televízia, digitálny rozhlas a hybridné systémy

V posledných 10 rokoch sme svedkami globálneho procesu prechodu z analógového televízneho a rozhlasového vysielania na digitálne. Slovenská republika sa taktiež pridala k tomuto trendu a v roku 2012 ukončila prechod z pozemského analógového televízneho vysielania na digitálne.

Naša organizácia sa aktívne podieľala na realizácii tohto procesu, pričom úzko spolupracovala s kľúčovými štátnymi orgánmi (najmä s MDVRR SR a s Regulačným úradom) a poskytovala im svoju odbornú pomoc a podporu.

V oblasti digitalizácie rozhlasu sa náš výskum zameriava na nové rozhlasové systémy (T-DAB+, DRM+), ktoré sú považované za potenciálnu náhradu súčasného analógového vysielania AM a FM. V tejto súvislosti úzko spolupracujeme so štátnymi orgánmi pri tvorbe strategických dokumentov týkajúcich sa prechodu z analógového na digitálne pozemské rozhlasové vysielanie v SR. Taktiež spolupracujeme s vysielateľmi a prevádzkovateľmi sietí, a to najmä na zavádzaní digitálneho vysielania do praxe.

Keďže digitálne vysielanie prináša široké možnosti zavádzania nových služieb, zameriavame sa aj na túto pridanú hodnotu. V rámci výskumných projektov sa zaoberáme štúdiom systémov poskytujúcich interaktívne služby, medzi ktoré patrí predovšetkým HbbTV – v súčasnosti najrozšírenejšia platforma na poskytovanie širokopásmových služieb popri televíznom vysielaní.

V krátkej budúcnosti pribudne medzi nosné témy aj prechod TV vysielania zo štandardu DVB-T na DVB-T2, s využitím moderného zdrojového kódovania obrazu HEVC.

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 4324 132 alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.

Aktuálne riešené projekty

Referenčné projekty