Pevné siete a služby

V oblasti rozvoja sietí a služieb elektronických komunikácií sa zameriavame na riešenie potrieb komplexného rozvoja elektronickej komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb informačnej spoločnosti pre verejný sektor a podniky pôsobiace na trhu elektronických komunikácií.

Pripravujeme a riešime projekty, štúdie, analýzy, stratégie, metodiky a prognózy rozvoja elektronických komunikačných sietí so zameraním na implementáciu nových technológií, služieb, procesov a postupov napríklad pre:

Vypracujeme technické špecifikácie na prostriedky sietí, služby a technologické postupy, pripravíme nové alebo aktualizujeme existujúce technické predpisy pre zriaďovanie, prevádzku, riadenie a údržbu sietí a služieb elektronických komunikácií.

Referenčné rozvojové projekty

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 134 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.