Rozhlasové vysielanie

Výskumný ústav spojov spracováva návrhy frekvencií na analógové i digitálne rozhlasové vysielanie na základe písomnej, e-mailovej alebo elektronickej objednávky, pričom podkladom na samotné vykonanie práce je následne uzatvorená zmluva.

Podkladom pre návrh frekvencie je meranie obsadenosti pásma VKV-FM II v danej oblasti. Meranie je vhodné vykonať v mieste, ktoré charakterizuje danú oblasť (napr. v centre mesta tak, aby príjem nebol tienený žiadnou prekážkou) vo výške 10 m nad zemou. Meranie je potrebné realizovať od hodnoty intenzity poľa 20 dBuV/m a viac. .

Meranie môže vykonať Výskumný ústav spojov alebo iná firma, odborne a prístrojovo vybavená. Merací protokol spracovaný inou firmou je potrebné poskytnúť Výskumnému ústavu spojov v dvoch origináloch.

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 207 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.