Skratky
ADS automatický závislý sledovací systém pre letectvo (Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical))
AGA vzduch-Zem-vzduch (Air-Ground-Air)
AIS automatický systém indentifikácie a sledovania lodí (Universal Shipborne Automatic Identification System)
ALD pomocné načúvacie zariadenia (Assistive Listening Devices)
AM amplitúdová modulácia  (Amplitude Modulation)
ASDE zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska (Airport Surface Detection Equipment)      
AVI automatická identifikácia vozidiel (Automatic Vehicle Identification)
BMA zariadenie na analýzu stavebných materiálov (Building Material Analysis)
BOR bezdrôtový obecný rozhlas
BWA systémy širokopásmového bezdrôtového prístupu (Broadband Wireless Access)
CB občianske frekvenčné pásmo (Citizen's Band)
CCIR Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (Commité Consultatif International Radiocommunication)
CDMA prístup s kódovým multiplexom (Coded Division Multiplexing Access)
CEPT Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications)
civ. civilný
COSPAS/SARSAT družicový pátrací a záchranný systém
CRS ústredná rádiová stanica (Central Radio Station)
CT bezšnúrové telefóny (Cordless Telephone)
DC pracovný cyklus (Duty Cycle)
DCS 1800 digitálny komunikačný systém (Digital Communications System, Digital Celullar System)
DECT rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
DLMS digitálny pozemný pohyblivý systém (Digital Land Mobile System)
DME zariadenie na meranie vzdialenosti (Distance Measuring Equipment)
DMO režim priameho spojenia (Direct Mode Operation)
DP zariadenia na detekciu pohybu a ochranu
DRM svetové digitálne rádio (Digital Radio Mondiale)
DSC digitálne selektívne volanie (Digital Selective Calling)
DSI podrobné skúmanie spektra (Detailed Spectrum Investigation)
DV dlhé vlny
DVB-T pozemské digitálne televízne vysielanie (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
ECA (table) Európska tabuľka spoločných pridelení frekvenčných pásiem (European Common Allocation)
ECC Výbor pre elektronické komunikácie (Electronic Communications Committee)
ECP spoločný európsky návrh (European Common Proposal)
E-GSM rozšírený globálny systém mobilnej komunikácie (Extended Global System for Mobile Communication)
e.i.r.p. ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (Equivalent Isotropically Radiated Power)
EMS európsky pohyblivý družicový systém (European Mobile Satellite System)
EN európska norma 
ENG/OB elektronické zhromažďovanie správ (Electronic News Gathering) / externý rozhlas (Outside Broadcasting)
EPIRB núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (Emergency Position Indicating Radio Beacons)
ERC Európsky výbor pre rádiokomunikácie (European Radiocommunications Committee)
ERMES európsky systém rádiového odkazovania (European Radio Messaging System)
e.r.p. efektívny vyžiarený výkon (Effective Radiated Power)
ESOMP zemské stanice na pohyblivých platformách (Earth Stations On Mobile Platforms)
FB základňová stanica - pre PPS (Fixed Base Station)
FDD frekvenčne delený duplex (Frequency Division Duplex)
FM frekvenčná modulácia (Frequency Modulation)
FS pevná služba (Fixed Service)
FSS pevná družicová služba (Fixed Satellite Service)
FWA pevný bezdrôtový prístup (Fixed Wireless Access)
GBAS pozemná súčasť satelitnej navigácie (Ground-Based Augmentation System)
GBSAR pozemné radary so syntetizovanou apertúrou (Ground Based Synthetic Aperture Radar)
GLONASS globálny družicový navigačný systém (GLObaľnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistema)
GMDSS globálny plavebný tiesňový a bezpečnostný systém (Global Maritime Distress and Safety System)
GMPCS globálny pohyblivý osobný komunikačný systém (Global Mobile Personal Communications System)
GPR/WPR radary na sondovanie terénu a múrov (Ground - and Wall - Probing Radar)
GPS globálny polohový systém (Global Positioning System)
GSM globálny systém mobilných komunikácií (Global System for Mobile Communication)
GSM-R globálny systém  mobilných komunikácií  pre železnice (Global System for Mobile Communications on Railways)
GSO geostacionárna družicová dráha (Geostationary Satellite Orbit)
HAPS stanica so základňou vo veľkej výške (High Altitude Platform Station)
harmon. harmonizované (mil. pásmo)
HDFS  pevná služba s vysokou hustotou (High Density Fixed Service)
HEST koncové stanice družíc s vysokým e. i. r. p. (High e. i. r. p. - Satellite Terminals)
IBCN integrovaná širokopásmová komunikačná sieť  (Integrated Broadband Communications Network)
IFF identifikácia vlastný-cudzí (Identification Friend or Foe)
ILS systém na pristávanie pomocou prístrojov (Instrument Landing System)
IMT medzinárodné mobilné telekomunikácie (International Mobile Telecommunications)
INMARSAT Medzinárodná námorná družicová organizácia (International Maritime Satellite Organisation)
ISM priemysel, veda a medicína (Industrial, Scientific and Medical)
ITS inteligentné dopravné systémy (Inteligent Transport Systems)
ITU-R Medzinárodná telekomunikačná únia-rádiokomunikácie (International Telecommunication Union-Radiocommunication)
KV krátke vlny
L polohový rádiomaják (Locator)
LAN miestna počítačová sieť (Local Area Network)
LEST koncové stanice družíc s nízkym e. i. r. p. (Low e. i. r. p. - Satellite Terminals)
LPR radar na zisťovanie úrovne hladiny (Level Probing Radar)
LTE systém dlhodobej evolúcie (Long Term Evolution) - štandard pre bezdrôtové komunikácie na vysokorýchlostný prenos dát pre mobilné telefóny a dátové koncové zariadenia
MBANS lekárska telová sieť  (Medical Body Area Network System)
MCA mobilné komunikácie na palube lietadiel (Mobile Communications on Board Aircraft)
MFCN pohyblivé/pevné komunikačné siete (Mobile/Fixed Communications Networks)
mil. vojenský (military)
ML pohyblivé pozemné stanice (Mobile Land Stations)
MLS mikrovlnový pristávací systém (Microwave Landing System)
MMDS mikrovlnový viacbodový distribučný systém (Microwave Multipoint Distribution System)
MSI informácie o plavebnej bezpečnosti (Maritime Safety Information)
MSS pohyblivá družicová služba (Mobile Satellite Service)
MVDS viacbodový televízny distribučný systém (Multipoint Video Distribution System)
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MWS multimediálny bezdrôtový systém (Multimedia Wireless System)
NAVTEX úzkopásmové zariadenie s priamou tlačou na príjem meteorologických alebo navigačných informácií (Narrow-Band Direction-Printing Telegraphy System for Transmission of Navigational and Meteorological Warnings and Urgent Information to Ships) 
NDB nesmerový rádiomaják (Non-directional Beacon)
NGSO negeostacionárna družicová dráha (Non-Geostationary Satellite Orbit)
NMT nordický mobilný telefón (Nordic Mobile Telephone)
OB externý rozhlas (Outside Broadcasting)
(OR) použitie služby pre komunikácie mimo národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Outside Routes)
PAMR verejne prístupné pohyblivé rádio (Public Access Mobile Radio)
PAR presný približovací radar  (Precision Approach Radar)
PPDR ochrana verejnosti a pomoc pri katastrofách (Public Protection and Disaster Relief)
PMSE (Programme Making and Special Events applications)
PMR neverejné/profesionálne pohyblivé rádio (Private/ Professional Mobile Radio)
(R) použitie služby pozdĺž národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Along Routes)
RA rádioastronómia (Radio Astronomy)
RFID rádiofrekvenčná identifikácia (Radio Frequency Identification) 
RLAN rádiová miestna dátová sieť (Radio Local Area Network)
RR Rádiokomunikačný poriadok (Radio Regulations)
rr rádioreleový
SAB pomocná rozhlasová služba (Service Ancillary to Broadcasting)
SAP pomocná služba pre zostavovanie programov (Service Ancillary to Programme Making)
SAR pátranie a záchrana (Search and Rescue)
SIT/SUT družicový interaktívny terminál/družicový užívateľský terminál (Satellite Interactive Terminal/ Satellite User Terminal)
SNG družicový zber správ (Satellite News Gathering)
S-PCS služba družicovej osobnej komunikácie (Satellite Personal Communication Service)
SRD zariadenie s krátkym dosahom (Short Range Device)
SRR vozidlové radary krátkeho dosahu (Short Range Radars)
SSR sekundárny prehľadový radar (Secondary Surveillance Radar)
SV stredné vlny
SUP vypustená (suppressed) - príslušná poznámka bola z RR vypustená na uvedenom zasadnutí WRC
TACS plne prístupný komunikačný systém (Total Access Communications System)
T-DAB pozemský digitálny rozhlas (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)
TDD časovo delený duplex (Time Division Duplex)
TETRA pozemská hromadná rádiová sieť (Terrestrial Trunked Radio)
TETRAPOL štandard pre digitálnu profesionálnu mobilnú rádiovú sieť - určený na primárne použitie pre policajné a armádne zložky v Európe
TFTS pozemský letecký telekomunikačný systém poskytujúci verejné telekomunikačné služby pre cestujúcich lietadiel (Terrestrial Flight Telecommunications System)
TLPR radar na zisťovanie úrovne hladiny v nádrži (Tank Level Probing Radar)
TRA-ECS pozemské rádiové aplikácie schopné poskytovať elektronické komunikačné služby, (Terrestrial radio applications capable of providing electronic communications services) 
TS koncová stanica (Terminal Station)
TTT telematika dopravy a premávky (Transport and Traffic Telematic)
TV televízia, televízny (Television)
UIC Medzinárodná únia železníc (Union Internationale des Chemins de Fer)
ULP-AID ultranízkovýkonové implantáty pre zvieratá (Ultra Low Power Animal Implant Devices)
ULP-AMI ultranízkovýkonové aktívne lekárske implantáty (Ultra Low Power Active Medical Implants)
ULP-MMI ultranízkovýkonové lekárske membránové implantáty (Ultra Low Power Medical Membrane Implant)
UWB ultraširoké pásmo (Ultra Wide Band)
VHF veľmi vysoká frekvencia (Very High Frequency)
VLBI interferometre s veľmi dlhou základňou (Very Long Baseline Interferometry)
VOR VHF všesmerový rádiomaják (VHF Omnidirectional Range)
WLL bezdrôtová miestna slučka (Wireless Local Loop)
WRC Svetová rádiokomunikačná konferencia (World Radiocommunication Conference).