Špecifické výrazy z oblasti správy frekvencií
PRIDELENIE  -  ALLOCATION
Pridelenie frekvenčného pásma (frekvencie) službe (službám) na medzinárodnej úrovni. Ide o formálne pridelenie pásma (frekvencie), ktoré bude za špecifikovaných podmienok využívané službou (službami) na prislúchajúce účely. Táto kategória pridelenia je zvyčajne výsledkom medzinárodných konzultácií v rámci ITU. Rozhoduje o ňom príslušná svetová konferencia. Výsledkom pridelenia je zápis do tabuľky frekvenčných pridelení uvedenej v II. kapitole, článku 5 Rádiokomunikačného poriadku (ďalej RR5).
VYHRADENIE  -  ALLOTMENT
Vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu) službe (službám) v súlade s dohodnutým plánom, prijatým na príslušnej konferencii. Ide o vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorá bude využívaná službou (službami) v jednej alebo viacerých určených krajinách alebo geografických regiónoch za špecifikovaných podmienok. Táto kategória pridelenia je zvyčajne výsledkom regionálneho alebo národného frekvenčného plánovania pre rádiové služby.
PRÍDEL  -  ASSIGNMENT
Prídel frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorý za určených podmienok oprávňuje užívateľa (rádiovú stanicu) používať danú frekvenciu (frekvenčný kanál). Prídel sa uskutočňuje na národnej alebo lokálnej úrovni, udeľuje ho príslušná administratíva a obyčajne býva dokumentovaný licenciou.
Kategórie služieb
Konvencia písma použitá pri označovaní kategórií služieb v Národnej tabuľke frekvenčného spektra (ďalej len "tabuľka") zodpovedá konvencii používanej v originálnej verzii Rádiokomunikačného poriadku.
PREDNOSTNÁ  SLUŽBA  -  PRIMARY  SERVICE
Služby v tabuľke označované veľkým tlačeným písmom, napríklad PEVNÁ, sú v kategórii prednostná služba.
PODRUŽNÁ  SLUŽBA   -  SECONDARY  SERVICE
Služby v tabuľke označované obyčajným písmom, napríklad Rádionavigácia, sú v kategórii podružná služba.
Stanice podružnej služby
a) nesmú spôsobovať škodlivé rušenie staniciam prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené,
b) nesmú požadovať ochranu pred škodlivým rušením stanicami prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené,
c) majú právo požadovať ochranu pred rušením stanicami tejto podružnej služby alebo inej podružnej služby, ktorej môžu byť frekvencie ešte len neskôr pridelené.
Poznámka - V niektorej literatúre sa označuje prednostná služba aj ako primárna a podružná služba aj ako sekundárna.
Zdieľanie frekvencií (Kategórie rušení)
PRÍPUSTNÉ RUŠENIE  -  PERMISSIBLE INTERFERENCE
Pozorované alebo predpokladané rušenie, ktoré je v súlade s požiadavkami na intenzitu rušenia a kritériami zdieľania podľa RR alebo odporúčaní ITU alebo podľa osobitných dohovorov.
AKCEPTOVANÉ RUŠENIE  -  ACCEPTED INTERFERENCE
Rušenie s vyššou úrovňou ako bolo definované pre prípustné rušenie a ktoré bolo odsúhlasené medzi dvomi alebo viacerými administratívami bez spôsobenia ujmy iným administratívam.
ŠKODLIVÉ RUŠENIE  -  HARMFUL INTERFERENCE
Rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb alebo vážne znižuje, znemožňuje alebo opätovne prerušuje rádiokomunikačné služby pracujúce v súlade s RR.
Poznámka - Termíny "prípustné rušenie" a "akceptované rušenie" sú používané pri koordinácii frekvenčných prídelov medzi administratívami.
Kategórie pridelenia
DODATOČNÉ  PRIDELENIA  -  ADDITIONAL  ALLOCATIONS
(1)   Ak je v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení, v súvislosti s pásmom, uvedené “pridelené“ aj službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “dodatočné pridelenie“ a služba sa na tomto území (v krajine) pridáva k ostatným službám, ktorým je dané pásmo pridelené tak, ako je uvedené v tabuľke frekvenčných pridelení.
(2)   Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby alebo služieb, okrem obmedzenia, že bude  využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam ostatných prednostných služieb, ktorým je toto pásmo pridelené podľa tabuľky frekvenčných pridelení.
(3) Ak sa staníc služby (služieb), na ktorú sa vzťahuje dodatočné pridelenie, týkajú aj iné obmedzenia, popri obmedzení, že služba bude využívaná len na určitom území alebo v určenej krajine, je to uvedené  v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení.
ALTERNATÍVNE  PRIDELENIA  -  ALTERNATIVE  ALLOCATIONS
(1)   Ak je v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení, v súvislosti s pásmom, uvedené “pridelené“ službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “alternatívne pridelenie“, teda pridelenie, ktoré na danom území (v krajine) nahrádza pridelenie, uvedené v tabuľke frekvenčných pridelení.
(2)   Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby alebo služieb, okrem obmedzenia, že bude  využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam prednostnej služby (služieb), uvedenej tabuľky frekvenčných pridelení a ktorej je dané pásmo pridelené na ostatných územiach alebo krajinách.
ODLIŠNÁ  KATEGÓRIA SLUŽBY  -  DIFFERENT CATEGORY OF SERVICE
Výraz "odlišná kategória služby" má v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení nasledujúci význam:
1. Ak je v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení, v súvislosti s pásmom, uvedené pridelenie "v podružnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o podružnú službu;
2. Ak je v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení, v súvislosti s pásmom, uvedené pridelenie "v prednostnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o prednostnú službu len v tejto oblasti alebo krajine.