logo VUS
uk

História

ilustračný obrázok

Výskumný ústav spojov (VÚS) vznikol v roku 1976 v Banskej Bystrici ako pobočka Výskumného ústavu spojov Praha. V počiatkoch bolo rozhodujúcou aktivitou ústavu riešenie vybraných projektov v oblasti telekomunikácií, rádiokomunikácií a ekonomiky spojov.

Roku 1981 bolo v Žiline zriadené pracovisko Výskumného ústavu spojov Praha, pobočka Banská Bystrica so zameraním na problematiku pošty a štatistické výkazníctvo v rezorte spojov.

Od roku 1993 pôsobil VÚS v Banskej Bystrici ako samostatný právny subjekt vo forme príspevkovej organizácie s detašovaným pracoviskom v Žiline..

V roku 2002 došlo k delimitácii a transformácii žilinského pracoviska na Poštový regulačný úrad, ktorý ako orgán štátnej správy vykonával reguláciu trhu poštových služieb až do roku 2013, kedy bol začlenený do Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Ďalšia zmena právnej formy VÚS nastala v roku 2004. V tom roku sa Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici pretransformoval na neziskovú organizáciu. Jej zakladateľmi bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (dnes Ministerstvo dopravy SR) a zamestnanci VÚS. V súčasnosti plní Výskumný ústav spojov, n.o., poslanie poprednej výskumnej inštitúcie pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.

Od roku 2015 VÚS začal používať názov VÚS, inštitút elektronických komunikácií. Pridanie prívlastku (inštitút elektronických komunikácií) sa snaží lepšie zohľadniť aktuálny stav rozvoja technológií, pretože pojem spoje sa čím ďalej, tým zriedkavejšie používa v klasickom slova zmysle (telekomunikácie + pošta).